Tip os log ind
Leif Lund.

Uvis og utvivlsomt dyr fremtid for Hernings fjernvarmeforbrugere

14. maj 2019, 12.45

FJERNVARME Som bekendt har det ombruste energiselskab Verdo i en art byttehandel med Eniig, hvor Eniig har betalt overpris for Verdos elnet, overtaget Hernings fjernvarmekunder. Ved denne handel får Verdo blandt andet 560 mio. kr. fri, hvoraf mindst 372 mio. kr. stammer fra den overpris og forrentning, som Hernings varmekunder har betalt. Men Verdo har hårdt brug for pengene, da selskabet uden tilladelse har opkrævet overpris for levering af varme til 13.000 varmekunder i Randers siden år 2000 - samt renter af tvivlsomme koncerninterne lån, som også er opkrævet af varmekunderne. Alt dette andrager måske op mod 766 mio. kr., hvortil kommer, at det selvejende selskab, der er skattepligtig, ikke har betalt skat i mange år. Så der er nok at betale til i Verdo for nu også herningenserne. Værsgo.

Verdo anfører selv i et notat af 15. april, forelagt Randers Byråd i mødet 29. april 2019, at Verdo allerede ejer varmenettet i Randers By og driver dette både effektivt og formår at reducere priserne. Og ved at købe varmenettet i Herning vil der ved yderligere effektiviseringer og synergier kunne opnås endnu lavere priser i både Randers og Herning. Trænger man i denne »tørre artikel« i stedet for at græde til at træne lattermusklerne, er stedet nok her.

Verdo har i notat af 12. april oplyst, at den køber varmenettet i Herning for 160 mio. kr. der er en forhandlet pris, og at denne pris bygger på en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Der er tidligere godkendt en indskudskapital på 607 mio. kr., og der er foretaget store nedskrivninger. Med de i dag gældende opstrammede regler kan man kun forvente at opnå forrentning af 50 mio. kr. over varmepriserne. Fremover må der også kun opkræves kostpris for varmedistribution. Så prisen for varmenettet vil være lav. Men selvfølgelig er der en goodwill.

Jeg har bemærket, at fællesledelsesformanden for Socialdemokratiet i Herning, Knud Egon Poulsen og flere andre foreslår, at Herning Kommune bør købe fjernvarmenettet tilbage til forbrugerne, som blev frataget dem i 2002/2003. Hvad vil resterne af Socialdemokratiets byrådsgruppe, der vanligt i byrådet optræder med larmende tavshed, sige? Her har førstemanden ellers meldt ud at ville have »kant og markering« i forhold til partiets tidligere førte byrådspolitik.

Der er blandt forslagsstillerne om forbrugerovertagelse tvivl om, hvorvidt overtagelse kan lade sig gøre. Varmeforsyningsloven, der er en forbrugerbeskyttelseslovgivning, fastlægger netop i § 23f en forkøbsret til varmeforsyningsnettet, medmindre nettet overdrages til de tilsluttede forbrugere eller en kommune. Hvis ledningsnettet ikke ejes af de forbrugere, der er tilsluttet, er det disse forbrugere, der skal tilbydes at købe anlægget til markedspris. Hvis distributionsnettet ejes af de forbrugere, der er tilsluttet, er det den kommune, hvor anlægget er beliggende, som skal tilbydes at købe anlægget til markedspris. Hvis det som fakta lægges til grund, at Eniig er forbrugerejet, skal Herning Kommune tilbydes at købe forsyningsnettet.

Men Herning Kommune har fejlagtigt oplyst, at den ikke mener at have forkøbsret, da der er tale om en aktieoverdragelse. Det fremgår ikke af det materiale, Verdo har fremsendt til Randers Kommune, at varmenettet overdrages som en aktieoverdragelse, eller hvilket selskab, der er tale om. Herning Kommune vil have forkøbsret til aktierne, hvis aktierne i det varmeselskab, der ejer nettet, overdrages til Verdo, hvorfor Herning Kommune har forkøbsret. Jeg håber Herning Kommunes fejlagtige formening bygger på uvidenhed. Og mon Herning Kommune i det hele taget har personale med juridisk indsigt i varmeforsyningslovgivningen? I givet fald vil jeg da gerne hjælpe.

Som fællesformanden for Socialdemokratiet i Herning, Knud Egon Poulsen anfører i Herning Folkeblad 1. maj 2019, er Verdo et fallitbo, og med de meget store tilbagebetalinger af flere hundrede mio. kr. og administrationskaos, som Verdo er ude i, giver jeg da heller ikke selskabet lang levetid.

Det kan betyde, at Hernings fjernvarmeforbrugere ved en kommende likvidation af Verdo kan havne næsten hvor som helst, som f.eks. hos et multinationalt selskab eller en kapitalfond, hvor disse kun tænker på yderligere og skandaløst at trække penge ud af Hernings fjernvarmekunder. Men hvorom alting er, har Eniig ved salget af Hernings varmekunder til Verdo igen behandlet herningenserne dårligt, hvorfor det nok for herningenserne ville være en overvejelse værd at udskifte Eniig med en anden el-leverandør.

Ordet er ditMere Debat