Tip os log ind

Herning - hvor fa'en er handicapkonventionen?

11. marts 2019, 13.40

HANDICAPPEDE Nu der har været tale om FN´s verdensmål og hvor godt det går med disse i Herning, så vil jeg komme ind på ét af de andre verdensmål og en af de konventioner, som Danmark har underskrevet, men som, efter min mening, er helt overset i Herning.

FN's kvalitetsmål nr. 4, delmål 4a: »Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikke voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø for alle.«

Med hensyn til dette udviklingspunkt er vi stadig meget langt fra målet. Der er vedtaget et budgetforlig for 2019, som blev kaldt et budgetforlig med børnene i centrum, hvilket desværre er noget af en overdrivelse.

I teksten i budgetforliget lægges der ellers godt ud med, at ambitionsniveauet for folkeskoleområdet er højt, og der skal sættes gang i en indsats, som skal løfte flere af kommunens specialiserede folkeskoletilbud. Kort efter budgetforliget vedtages så en besparelse på 20 procent på specialområdet og siden en ny styringsmodel for skoleområdet, som er en økonomisk incitamentsmodel for at inkludere flere. Herudover stiger SFO-betaling voldsomt. Det kan vist hverken siges at have børnene i centrum, være et højt ambitionsniveau eller at være et løft.

En besparelse på 20 procent er voldsom. Normalt når der spares meget, er der tale om fem procent. Special- og skoleområdet har været underbudgetteret i længere tid og flere børn er visiteret til specialtilbud. Sidstnævnte er så årsagen til at spare 20 procent. Det giver jo ingen mening. Når flere har behovet for specialtilbud (og det har kommunens visitationsudvalg jo selv vurderet), vil området jo skulle bruge flere penge, da tilbuddet er dyrere. Meget simpelt.

Man vælger så en fuldstændig uacceptabel løsning, hvor en forringelse af kvaliteten af børnenes skoletilbud skal betale gildet.

I politikere taler om økonomisk ansvarlighed. I min optik skulle i have fokuseret mere på rettidig ansvarlighed. De voldsomme besparelser vil få indflydelse på børnenes trivsel, udvikling, læring og mulighed for at klare sig selv bedst muligt på sigt.

Den nye styringsmodel på skoleområdet vil ramme alle børn, da folkeskolerne er økonomisk pressede, og jeg frygter, at skolerne vil forsøge inklusion i længere tid, end hvad godt er.

Det kan være virkelig ødelæggende for det enkelte barn, men det kan også have en negativ konsekvens for de andre børn, hvis der er for mange børn, der skal inkluderes. Kort og godt vil jeres beslutninger gå ud over alle børnenes trivsel, udvikling og læring. Almentilbud som specialtilbud.

Desuden er der Handicapkonventionens artikel 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at: 2. »I alle foranstaltninger vedrørende børn med handicap skal barnets tarv komme i første række«. 3. »Deltagerstaterne skal sikre børn med handicap retten til frit at udtrykke deres synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv på lige fod med andre børn, idet børnenes synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed, samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende bistand for at virkeliggøre denne ret.«

Jeg finder det kritisabelt, at vi forældre til børn med handicap og vores børn ikke har været inddraget noget tidligere i både flytning og besparelser. Jeres beslutninger har så stor indgriben i både vores børns liv og hverdag, men også vores hverdag som familie.

Jeg føler, at jeg gang på gang har fået en mavepuster og bliver mere og mere frustreret over den manglende forståelse og vilje til at sætte sig ind i, hvad disse beslutninger rent faktisk betyder.

Når I gennem længere tid har vidst, at der har været en økonomisk udfordring, så er det simpelthen ikke godt nok og på ingen måder acceptabelt, at der træffes en beslutning om så store indgribende besparelser og ændringer, uden at tingene først er grundigt undersøgt og uden at der er forsøgt andre løsninger!

Ordet er ditMere Debat