Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Har kommunen handlet mod sin egen lokalplan?

08. august 2018, 11.45

KIRKESTIEN 28. august skal vi i Byrådet vedtage ny lokalplan nr. 11.C18.3 Centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning. Det er her, den meget omtalte Kirkestien tidligere forløb, hvor Bones i dag har indgang.

Før jeg ved sidste kommunalvalg blev valgt ind i Byrådet, havde jeg her i bladet gjort opmærksom på alle de tinglysninger af færdselsret, der er over ejendommen.

Den sidste deklaration om offentlig færdsel blev tinglyst 10. december 1982, her var der indgået en aftale med Herning Kommune ved borgmester N.O. Hansen. I denne forbindelse blev der tinglyst et deklarationsrids, der viser Kirkestien.

Denne tinglysning er stadig lyst på ejendommen. Dette kan undre på samme vis, som vi i Gjellerup har en nyudstykning, hvor der stadig er tinglyst, at området er udlagt til grønt offentligt område.

Men én ting er tinglysninger, noget andet er lokalplaner. Både den gældende lokalplan og den kommende lokalplan indledes med teksten: »Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom«.

Her er der et ord, der er værd at bemærke, og det er ordet »inden«.

For mig at se, skulle kommunen have lavet en ny lokalplan, inden man havde givet lov til, at nedlægge Kirkestien.

Vi ved jo også fra Politiskolesagen, at man i Vejle først skulle have en helt ny lokalplan, inden Sygeplejeskolen kunne ombygges til Politiskole. Alene af den grund skulle Politiskolen naturligvis i stedet havde været placeret i Herning.

Jamen, hvad står der i den i dag gældende lokalplan? Der står: »5.2 Der fastholdes offentlig færdselsret pa? stiforbindelse X-Y over matr. nr. 622 og 632 som vist pa? kortbilag 2«.

På kortbilag 2 er Kirkestien indtegnet og bygningen, den går gennem, er betegnet som bevaringsværdig.

8. juni 2015 besluttede Teknik- og Miljøudvalget: »Den offentlige sti - Kirkestien - nedlægges«.

I byggetilladelsen står der: Herning Kommune meddeler hermed i henhold til planlovens § 19, stk. 1, dispensation fra Lokalplan nr. 11.C18.1's § 5.2, vedr. den offentlig færdelsret pa? stiforbindelsen. Der meddeles dispensation til, at stien nedlægges og arealet indgår i ejendommens bebyggede areal.

I planlovens §19, stk. 1 står der: »Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter §68 stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen«.

Her kan man så spørge sig selv, hvis det ikke er et princip i lokalplanen, at der skal være en sti, hvorfor skal Kommunen så anlægge en ny sti?

I byggetilladelsen for Bones-restauranten står der: »Herning Kommune gør udtrykkeligt opmærksom pa?, at denne byggetilladelse ikke kan tages til indtægt for, at de privatretlige servitutter er fjernet eller dispenseret fra. Det er alene ansøgers ansvar at håndtere de privatretlige servitutter, dette er ikke sket med denne byggetilladelse«.

Fra mødet i Byplanudvalget 18. juni 2018 vedr vedtagelsen af den nye lokalplan med ny sti, står der bl.a.: »Forvaltningen er enig med ejeren af Østergade 7A i, at ejeren skal have en økonomisk kompensation ved anlæg af offentlig stiforbindelse over ejendommen«.

For mig at se har Kommunen behandlet ejeren af Bones-restauranten rigtigt godt. Først dispenserer man fra den gældende Lokalplan, så ejeren kan bygge hen over stien.

Derefter laver man en ny lokalplan, hvor det er Kommunen, der skal betale for en ny sti.

Det er dejligt, at Kommunen behandler sine borgere godt. Spørgsmålet er så, bliver de behandlet lige godt?

Ordet er dit