Tip os log ind
Anne Marie Søe Nørgaard.

Forebyggende indsats for sårbare ældre

07. februar 2019, 12.00

FOREBYGGELSE Nogle ældre borgere er sårbare og har større risiko for at få socia-le, psykiske eller fysiske problemer end andre. Dem vil Herning Kommune gøre en ekstra indsats for at finde frem til og hjælpe.

I Herning Kommune vil vi være med til at understøtte, at ældre borgere lever et så godt og selvhjulpent liv som muligt. Et af de redskaber, vi har til rådighed, er forebyggende hjemmebesøg - et tilbud om besøg i eget hjem hos borgere, som er fyldt 75 år. Og fra borgeren fylder 80 år, tilbyder vi mindst ét årligt besøg. Formålet med besøgene er at få en samtale om, hvordan borgeren klarer sig i hverdagen og finde ud af, om han eller hun har behov for hjælp til at udnytte de ressourcer, der gør det muligt for vedkommende at bevare sit funktionsniveau og sin livskvalitet.

Som kommune skal vi også tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til ældre mellem 65 og 79 år, som befinder sig i en svær livssituation. Her er det altså ikke alene alder som et tal, der har betydning. Det handler mere om et forebyggende sigte i forhold til livskriser - situationer og begivenheder, som bringer borgeren i risiko for at miste funktionsevne og livskvalitet.

Et to-årigt projekt

I Herning Kommune har vi i et projekt fra 2016 til 2018 arbejdet med, hvordan vi finder frem til de ældre, som er sårbare og i særlig risiko. Derudover har det været et formål med projektet at udvikle tilbud med forebyggende sigte til denne gruppe borgere.

På baggrund af viden om forebyggelse på ældreområdet og møder med kommunale, regionale, private og frivillige aktører, som har kontakt til gruppen af borgere fra 65 år og opefter, er der i projektet sat fokus på særligt to grupper af borgere, som befinder sig i risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation.

Den ene gruppe er ældre, som har mistet deres ægtefælle. Fra undersøgelser ved vi, at sorg hos nogle efterladte kan udløse depression, ensomhed og risiko for selvmord, og at de derfor har behov for særlig hjælp.

Ældre, hvis ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem, udgør den anden gruppe. Fra medarbejdere og ledere på kommunens plejecentre hører vi, at pårørende ofte føler skyld og tomhed, når deres ægtefæller eller samlevere flytter på plejecenter. Og forud for flytningen har der ofte været en lang og belastende periode, som har medvirket til, at mange pårørende udvikler stress og bliver nedtrykte. Derfor er der al mulig grund til at sætte ind med en indsats for de pårørende.

Fremtidig praksis

I projektet er der afprøvet en række initiativer til at opspore ældre i risikogruppen og få lavet aftaler om forebyggende hjemmebesøg. Med erfaringerne herfra har vi i Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg lagt os fast på fremtidig praksis på området.

Først og fremmest får alle borgere i målgruppen til et forebyggende hjemmebesøg tilbudt et besøg i hjemmet, og alle borgere på 65 år og derover, som har mistet en ægtefælle eller har en ægtefælle eller samlever, der er flyttet på plejecenter, får automatisk tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Borgerne vil få et brev med dato for besøget.

For at skabe kendskab til tilbuddet, vil der blive informeret om mulighederne for forebyggende hjemmebesøg ved arrangementer på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse samt ved møder i lokale foreninger.

Det er også væsentligt at fremhæve, at vi vil arbejde systematisk med at få lavet aftaler og sikre kontakt med borgere i målgruppen om forebyggende hjemmebesøg. Alle borgere, som afslår besøg, bliver orienteret om, at de er velkomne til at henvende sig til kommunen, hvis de får behov for et forebyggende hjemmebesøg på et senere tidspunkt.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er jeg overbevist om, at besøgene i hjemmet hos de sårbare ældre vil have en forebyggende effekt. Jeg er sikker på, det har stor betydning, at borgeren ved hjemmebesøget får sat ansigt på forebyggelseskonsulenten: Det skaber en kontakt til kommunen, som betyder, at borgeren ved, at der er en medarbejder, der kan kontaktes, og at der er hjælp at få, hvis vedkommende får behov for det.

Ordet er ditMere Debat