Tip os log ind

Enge er vigtige levesteder for fugle, dyr og planter - trist, at regeringen vil slække på beskyttelsen

22. december 2015, 11.15

ENGE V-regeringen med landbrugs- og miljøministeren i spidsen er de seneste måneder kommet med en hel række forslag, som forringer levesteder for den vilde fauna, et er engene, et andet er omkring nedgradering af små bække og vandløb. Tiltagene er i direkte modstrid med intentionen om at stoppe tilbagegang i den biologiske mangfoldighed og man kan vel kun forvente, at når vi nærmer os 2020 som er målet, ja - så bliver det atter udskudt med 10 år, som i 2010.

Regeringen har fremsat lovforslag om at tillade fortsat gødskning og sprøjtning af enge og andre beskyttede naturtyper. Gødskning og sprøjtning af beskyttet natur var ellers lige blevet forbudt af den forrige regering. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) finder det stærkt beklageligt, at det fortsat skal være lovligt at gøde og sprøjte på beskyttede naturarealer. DOF har derfor igangsat en underskriftsindsamling mod lovforslaget og vi opfordrer til at skrive under - det har mere end 17.000 allerede gjort.

Mange af de fuglearter, som er indbegrebet af Danmark og som nævnes i utallige af de sange, vi synger til højtid og fest, de hører engene og landbrugslandet til og langt de fleste arter mistrives og har absolut ingen behov for yderligere forringelser, tværtimod. Hvid stork er stort set forsvundet, efter at dens ynglebestand i Danmark tidligere skulle tælles i hundreder af par. Vibe-bestanden er de seneste 10 år gået tilbage med mere end fem procent om året og det er efterhånden svært at finde denne tidligere karakterfugl i landbrugslandet. Dobbeltbekkasin, Engryle, Brushane, Rødben, Gul Vipstjert, Bynkefugl, Kirkeugle og adskillige andre har over de sidste 20-30 år haft så store bestandsreduktioner, at mange ikke en gang kender dem længere og derfor heller ikke kerer sig om deres overlevelse og for selv så kendte arter som stær og sanglærke er bestandene i samme tidsrum faldet med mere end 50 %.

I Vestjylland har vi stadig nogle få store engområder, som drives med vedvarende græs, men i takt med, at stort set alle malkekøer holdes på stald året rundt, bortset fra de økologiske, er der blevet rigtig langt mellem gode enge, som tidligere var helt nødvendige, når køer og kvier skulle på græs om sommeren. For at undgå yderligere tilbagegang er det vigtigt, at de sidste enge beskyttes bedst muligt. Gødskning og sprøjtning betyder, at mange blomster, planter og insekter forsvinder og dermed også fødegrundlaget for engfuglene.

Naturlige enge har også en positiv betydning for klimaet og vandmiljøet, da engenes tørvejord oplagrer CO2 og enge langs søer og vandløb mindsker udledningen af kvælstof. DOF er imod forringelse af natur og biodiversitet på vore enge. Problemet for engfuglene og så vidt også andre arter i agerlandet er, at den intensive drift med sprøjtning, kunstgødning og gylle gør, at der er alt for lidt føde i landskabet i forhold til tidligere og det er årsagen til, at de planter, insekter, pattedyr og fugle, som lever her, mistrives og får alt for få unger og derved reduceres bestandene år for år, indtil de er helt forsvundet.

Fuglene og engnaturen kan ikke selv råbe op, den forsvinder helt af sig selv, når det hele kun betragtes fra en økonomisk synsvinkel, uden respekt og omtanke, det er synd for naturen, fuglene og danskerne.

Ordet er dit