Tip os
Peter Langborg.

Vanviddet i Østergade

09. juni 2017, 12.15

ØSTERGADE Som opfølgning på nogle debatindlæg om forholdene vedr. den hedengangne »Kirkesti« ved Østergade 7, hvor en af borgmesterens bonkammerater synes at være blevet beriget af Byrådet, er det vel på sin plads, at også erhvervsfolk, som oplever det stik modsatte af berigelse fra kommunens side, får opmærksomhed omkring deres sager.

I denne anledning kunne vi passende forblive i Østergade, denne gang lidt østligere og på den sydlige side, nemlig Østergade 20. En bygning som for mange år siden husede Rostrup Boghandel, og som den dag i dag ejes af boghandler Frits Rostrup.

I de seneste 10 år har ejeren ført retssag mod skiftende ejere af Østergade 16. Østergade 16 er i dag Old Irish Pub, tidligere Van Kok. I passagen mellem Østergade 16 og 18, eller rettere sagt i den skjulte passage mellem de to bygninger, er tinglyst en passage, en passage som skal give ejerne af Østergade 16 og 18 adgang fra baggården til Østergade.

Frits. Rostrup har landsrettens ord for, at passagen af ejeren af Østergade 16 skal retableres, efter at denne har indtaget denne som areal til sin ejendom. Denne landsretsdom forelå allerede før Herning kommune gav ibrugtagningstilladelse efter ombygningen til Old Irish Pub. Men påvirkede det kommunen? Nej! Til trods for at landsretten dom ikke var opfyldt, gav Herning kommune ibrugtagningstilladelse til bygningen, ligesom man gav ejeren alkoholbevilling.

Hvor vidt alkoholbevillingen kunne være tilbagehold, med grundlag i landsretsdommen, skal jeg lade være uvist, men i alle tilfælde kunne - og burde - kommunen ikke have givet ibrugtagningstilladelse mod landsretsdommen. Dog var ejeren af Østergade 20, som havde retten til passagen, ikke en af Lars Krarups bonkammerater, og måske derfor handlede kommunen mod landsrettens kendelse. Sagen kører nu på 10. år i retssystemet, senest i fogedretten, uden at passagen er retableret.

Nu skulle man tro, at kommunen ved deres ageren omkring passagen havde kanøflet Rostrup rigeligt, men nej. Da kommunen opgravede Østergade, lavede man helt forventeligt ved retableringen, som der havde været forinden opgravningen, niveaufri adgang til Østergade 16, 18, 22, 24 m.fl., men ikke til nr. 20! Hvor man i stedet lavede et trappetrin, et trin som forhindrer kørestolsbrugere adgang til forretningen, ligesom adgangen er væsentlig vanskeliggjort for rollatorbrugere og andre gangbesværede.

Man har med andre ord, i diametral modsætning til Østergade 7, forringet værdien af bygningen for såvel ejeren som lejeren. Ejeren, Frits Rostrup, har naturligvis opponeret over dette til kommunen med krav om, at den niveaufri adgang genskabes, dog uden andet resultat end at blive kastet fra herodes til pilatus i det kommunale system.

Lars Krarup kalder sagen »for lille« til borgmesterens bord, medens planchef Marius Reese åbenbart bærer nag til Frits Rostrup efter at være involveret i passagesagen, så denne kommer med den ene vidtløftige bortforklaring efter den anden. En af bortforklaringer går på, at kommunens folk under retableringen skulle have spurgt en ved ejendommen, om de skulle retablere den niveaufri adgang, hvilket denne skulle have givet udtryk for var underordnet.

Dog ved kommunen ikke, hvem man har spurgt, om denne var ejer, lejer eller på anden måde havde tilknytning til ejendommen, altså ved man ikke, om den mystiske adspurgte havde prokura til at svare på spørgsmålet.

Senere påstås det fra hr. Reese, at sagen er drøftet i kommunalt regi, hvor det er afvist at bekoste retableringen, men fra disse møder er referater og mødelister tillige på mystisk vis forsvundet, ligesom der ikke svares på anmodning om aktindsigt i sagen.

Derfor, kære Herning borgere, ønsker I at drive forretning på lige konkurrencevilkår eller endog at opnå særdeles favorable vilkår, så sørg for at være inde i inderkredsen omkring Lars Krarup, ellers vil det blive mere op af bakke, end det i forvejen kan være at drive selvstændig forretning.

Ordet er dit