Tip os

Ulovlig afgørelse fra Ankestyrelse

12. januar 2017, 10.30

INTEGRATIONSYDELSE Jeg har lige læst Ankestyrelsens afgørelse 103-16, som er kommet i en pakkemail. I afgørelsen står blandt andet, at opholdstiden i og udenfor Danmark ikke må være eneste kriterium for at vurdere, om en EU/EØS-borger skal tilbydes integrationsydelse. Der skal også lægges flere andre ting til grund.

Hvad angår opholdstiden i Danmark sammenholdt med i et andet EU eller EØS land, skriver de, at hvis opholdet i gæstelandet har været kort, må der ikke tilbydes integrationsydelse. Har opholdet været af længere varighed, indgår de øvrigt oplistede kriterier i en samlet vurdering. Hvis tilknytningen til Danmark vurderes lavt, skal der tilbydes integrationsydelse.

Efter min juridiske vurdering er Ankestyrelsen på glatis her. EU-Domstolen har nemlig aldrig lagt en række objektive kriterier til grund for, om en unionsborger har tilstrækkelig tilknytning til hjemlandet. Domstolen har alene sagt, at er du statsborger i en medlemsstat, er det i sig selv tilstrækkelig tilknytning.

Domstolen har tillige allerede fastslået, at egne statsborgere, der vender hjem fra en anden medlemsstat, ikke må straffes med en lavere ydelse i hjemlandet, end vedkommende ville kunne få, om personen var »blevet hjemme«, med den ene begrundelse, at vedkommende har udnyttet sin traktatfæstede ret til fri bevægelighed. Domstolen har aldrig tillagt længden af opholdet i gæstelandet betydning.

Derfor er 103-16 i direkte modstrid med EU-retten.

Ordet er dit