Tip os
Genåbningen af de syv plejeboliger rundt om i kommunen vil ske i takt med, at Dybdalsparken omdannes fuldt ud til rehabilitetscenter.
Foto: Tom Laursen

Tiltag der blev plads til i budgettet

I årene 2018-21 udvides driften med otte, ni milloner kroner hvert år
13. september 2017, 15.56

Ikast-Brande Der er allerede vedtaget og udmøntet besparelser for 57 millioner på kommunens drift i 2018 - og der er lagt op til yderligere 122 millioner i de efterfølgende tre år.

Men der er også blevet plads til udvidelser af driften. Fordelt med 9,3 millioner i 2018 og 2019 og 8,8 millioner i 2020 og 2021.

Med henblik på at fremme aktivitetsniveauet på kommunens stadepladser fjernes afgiften. Den manglende indtægt estimeres til at udgøre 50.000 kroner årligt.

Der oprettes visions- og udviklingspuljer i Brande og Ikast byer.

Midlerne skal anvendes til udvikling af bymidterne i kommunens to største byer. En halv million om året i de fire år.

Der er også etableret en pulje til landsbyudvikling. Puljen er en videreførelse af pulje til landsbyudvikling En halv millioner i hver af de fire år.

Genåbning af syv plejeboliger

Der bliver stadig flere ældre, der har behov for en plejebolig, og der er aktuelt venteliste til plejeboliger.

Byrådet har derfor valgt at bruge muligheden for at genåbne syv plejeboliger nu.

Plejeboligerne anvendes i dag som midlertidige pladser og genåbningen vil derfor skulle ske i takt med, at Dybdalsparken omdannes fuldt ud til rehabiliteringscenter.

De syv plejeboliger fordels således: To på Kærmindeparken, i Frisenborgparken og på Østervang samt en i Engparken.

Plejeboligerne finansieres af demografipuljen for 2018 med i alt 2,2 millioner. Der skal i løbet af 2018 udarbejdes en plejeboligplan for de kommende år i lyset af forventningen om, at stadig flere ældre får brug for en plejebolig.

Penge til handelslivet

Det kommunale bidrag til Vores Ikast på 300.000 kr. fortsætter på et uændret niveau i budgetperioden.

Bidraget til Brande er på 150.000 kroner. Pengene udbetales efter ansøgning. Beløbet kan eventuelt udbetales til en paraplyorganisation, der har til formål at fremme handelslivet i Brande.

I forbindelse med at der er øget pres på myndighedsområdet ved komplekse byggerier i kommunen afsættes 500.000 kroner i hvert af årene 2018 og 2019.

Der afsættes årligt fire millioner kroner til asfalt.

Byrådet ønsker at støtte op om det arbejde, der er forankret i MedTech Innovation Consortium (MTIC) og melder kommunen ind i fonden for den kommende fire-årsperiode. MTIC bidrager til udvikling af teknologiske løsninger til sundhedssektoren gennem samarbejde med virksomheder og erhvervsrettet innovation og forretningsudvikling i sundhedssektoren.

Hjælpemidler er en vigtig del for mange til i højere grad at blive mere selvhjulpne og klare hverdagen. Samtidig opleves en stigning i antal borgere med diabetes, dyrere kropsbårne hjælpemidler og hurtigere udskrivning fra sygehuset. Der afsættes derfor to millioner kroner til hjælpemidler fra og med 2018 for at imødegå presset på hjælpemiddelområdet.

Bevægelse i skolen

Der afsættes 160.000 kroner årligt i tre år til arbejdet med bevægelse i skolen.

Byrådet ønsker at understøtte, at børn og unge bevæger sig 45 minutter i løbet af en skoledag, med henblik på at fremme trivsel og sundhed samt understøtte læring.

Folkekirkens Café og Dagligstue

Folkekirkens Café og Dagligstue er et dagligt og vigtigt værested for mange sårbare borgere i kommunen. Med henblik på at styrke dette og eksempelvis kunne arbejde mere opsøgende i forhold til psykisk sårbare borgere og tættere sammenhæng med frivillighed inden for Psykiatri & Handicap øger Byrådet tilskuddet med 75.000 kroner årligt.

Der afsættes 240.000 kroner af økonomiudvalgets markedsføringspulje til opsætning af to motorvejsskilte med henvisning til henholdsvis Gavlmalerierne i Brande og til Bøllingsø.

Endelig afsættes årligt en million kroner til udvikling af nye velfærdsløsninger.

Ordet er dit